كارشناس بيمه
چگونگی انجام وظایف در واحدهای اجرایی بیمه ایبطور کلی واحدهای اجرایی بیمه ای دارای 9 بخش (قسمت ) به شرح زیر می باشند :
 1. قسمت درآمد2. قسمت بازرسی3. قسمت اجراییات4. قسمت امور بیمه شدگان5. قسمت نامنویسی و حساب های انفرادی6. قسمت فنی و مستمری ها7. قسمت حسابداری8. قسمت امور اداری و خدمات عمومی رفاه9. قسمت فرابری داده هاقسمت درآمد : اهم وظایف این قسمت شامل : تشکیل پرونده مطالباتی حق بیمه جهت هر یک از کارگاه ها ، دریافت اظهار نامه ، لیستبیمهشدگان و مستندات واریز حق بیمه به حساب سازمان و رسیدگی به حساب های کارفرمایان می باشد .
به این صورت که متصدیان شاغل در این قسمت جهت هر یک از کارفرمایان پرونده‌های مطالباتی جداگانه تحت عنوان پرونده درآمد تشکیل داده و تمامی اطلاعات مربوطه اعم از تعداد بیمه شدگان ، نرخ حق بیمه ، حق بیمه وصولی و بدهی این کارگاه ها در این پرونده ضبط و نگهداری می‌شود. ضمناً ، این قسمت دارای یک زیربخش به عنوان باجه دریافت بوده و اظهار نامه های بیمه ای را از کارفرمایان دریافت، ضمن رسیدگی و بررسی لیست،فیش ، چک یا حواله مربوط به پرداخت حق بیمه اطلاعات مذکور را به سایر واحدهای ذی ربط از جمله مطالبات ، حساب های انفرادی و نامنویسی ، مالی ، امور بیمه شدگان منتقل می نماید .
قسمت امور بیمه شدگان :انجام تمامی تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت از اهم وظایف این قسمت می باشد . متصدیان شاغل در این قسمت با توجه به پرونده اختصاصی بیمه شده تحت عنوان پرونده بیمه ای نسبت به مشمول نمودن افراد جهت انواع کمکها اقدام می نمایند.قسمت نامنویسی و حساب های انفرادی :وظایف مربوط به ضبط، حفظ و نگهداری سابقه بیمه شدگان و همچنین جمع بندی، مرتب کردن و ارائه گزارش های مختلف بهعهده این واحد می باشد .
با عنایت بهاین که اطلاعات سوابق بیمه ای کل افراد با توجه به کارکردشان در اختیار این واحد می باشد . لذا ، صدور، تمدید، تجدید و تأمین اعتبار دفترچه های درمانی با توجه به سوابق بیمه شدگان نیز از وظایف این واحد است .قسمت بازرسی :انجام امور مربوط به بازرسی از کارگاه های تحت پوشش سازمان، شناسایی بیمه شدگان و کارگاه‌های تحت پوشش، همچنین توجیه کارفرمایان و بیمهشدگان نسبت به قانون تأمین اجتماعی را به عهده دارد.قسمت اجراییات :وظیفه اصلی این قسمت همان گونه که از نامش معلوم است، صدوراجراییه های مختلف در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان می باشد،لازم به ذکر است که کارفرمایان تا مدت یک ماه پس از ابلاغ اعلام حق بیمه به آنان در مهلت مقرر حق بیمه را پرداخت و یا اعتراض داشته، در صورت عدم پرداخت ، اخطاریه علیه آنها صادر می شود .

 پیگیری وصول حق بیمه بعد از مرحله اخطاریه(در صورت عدم وصول حق بیمه ) به واحد اجراییات محول شده است .قسمت حسابداری :وظیفه این قسمت رسیدگی به حساب های هزینه های اداری ، پرسنلی ، تعهدات قانونی ، درآمدو ارسال گزارش های لازمه می باشد . درخصوص حساب های مربوط به درآمد ، واحدها ملزم اند هر ده روز ، مانده این حساب را به مرکز ارسال و این حساب غیرقابل برداشت می باشد . در مورد حساب های دیگر نیز واحد حسابداری ملزم است، ضمن تهیه گزارش های پرداخت نسبت به تقاضای وجه اقدام نماید . ضمناً ، امور مربوط به بودجه واحد و همچنین تهیه ترازنامهازوظایف دیگر این قسمت می باشد .قسمت امور اداری و خدمات عمومی ورفاه :بررسیو رسیدگی به امور اداری ، پرسنلی ، خدماتی و رفاهی کارکنان را به عهده دارد . مسائل و مشکلات شغلی کارکنان از جمله استخدام ، جذب ، به کارگیری ، احکام حقوقی ، گروه های شغلی و... از وظایف این قسمت بوده و بررسی حضور کارکنان از نظر فیزیکی نیز به عهده این قسمت می باشد .
کلمات کلیدی مرتبط: کارشناس استقرار نرم افزار , نیاز به یک پرستار در منطقه چهار , مجری رادیو و تلویزیون , منشی تلفنی در منطقه نوزده , استخدام پرستار کودک , کار در منزل در شهرک قدس با روابط عمومی بالا , مدیر خرید و تدارکات , سایت باغبان منطقه 5 , استخدام پزشک تهران , دزفول حقوق مکفی ,
پنج شنبه شانزدهم 7 1394
(0) نظر
برچسب ها :
X